Condicions generals d’ús

L’adquisició de l’entrada per al Festival Terrormolins suposa l’acceptació de les condicions generals d’ús següents, ofertes per l’Associació Festival de Cine de Terror de Molins de Rei (d’ara endavant, l’Organització), amb CIF número G64859424 i domicili a C/Jacint Verdaguer 18, 08750 Molins de Rei .

MOLT IMPORTANT: a banda de les condicions generals presents, seran d’aplicació les normes específiques, en aplicació dels protocols per a la prevenció de contagis per la COVID-19, per a l’entrada i estada en els recintes del Festival. Trobaràs aquestes condicions específiques al final d’aquest text, a continuació de les condicions generals.

Un cop adquirida, l’entrada no serà canviada ni reemborsat el seu import. En cas de total anul·lació de l’esdeveniment, l’Organització es compromet a retornar l’import de l’entrada, però no el cost de distribució que els canals de venda poden aplicar-ne al preu.

L’Organització es reserva el dret a alterar o modificar la programació de l’esdeveniment, o suspendre o alterar qualsevol activitat i/o actuació proposades en el programa.

L’Organització es reserva el dret d’admissió, segons la legislació vigent.

L’Organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials. L’admissió queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa i en bones condicions. Tota entrada malmesa, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’Organització a impedir-ne al portador que accedeixi al recinte, així com a prendre les mesures legals pertinents contra el titular de l’entrada, el qual assumeix tota la responsabilitat en cas que aquesta sigui presentada per duplicat, fotocopiada o falsificada.

No es podran modificar les dades dels assistents, facilitades durant el procés de compra. L’Organització validarà l’entrada mitjançant la confrontació d’una llista d’aquells qui les han adquirit en cada punt d’entrada a les activitats del Festival, segons es correspongui. L’entrada no serà entregada al personal responsable del control d’accés, com a mesura de prevenció de contagis per Covid-19, però sí que es pot exigir que s’exhibeixi als efectes de comprovar que la persona portadora n’és la titular legítima. No serà permès l’accés al Festival a qualsevol persona amb una entrada que ja hagi estat validada amb anterioritat, o adquirida fora dels canals oficials.

En el moment d’entrar al recinte, el públic pot ser registrat segons la Llei i no es permetrà en cap cas l’entrada de menjar (en cas de necessitat, s’haurà de presentar un justificant mèdic que ho acrediti), beguda i objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Per accedir amb càmeres d’ús professional, serà obligatori comptar amb una acreditació del Departament de Premsa del Festival.

El públic assistent podrà aparèixer DE MANERA INCIDENTAL* en imatges preses per diferents mitjans de comunicació, per l’Organització o per tercers autoritzats per ella mateixa o qualsevol artista per difondre-les posteriorment, de manera que consent expressament un ús promocional i/o comercial de les imatges captades. L’assistència a l’esdeveniment suposa l’acceptació d’aquest fet i que es faci ús, de forma gratuïta i sense cap contraprestació, de la seva veu, imatge i nom en retransmissions televisives, radiofòniques o xarxes socials, en directe o en diferit, en vídeo, en fotografies o en qualsevol altre mitjà o suport present o futur. *S’entén per presa incidental d’imatges d’una persona tota gravació d’imatges d’una persona feta amb motiu de la gravació d’imatges de grup, paisatges i altres similars que incloguin la imatge d’una o més persones que apareguin de forma aleatòria i no predeterminada amb intenció de documentar esdeveniments o informar sobre fets d’actualitat, sense que el propòsit de la gravació sigui la fixació de la imatge de la persona o persones que hi apareixen; en conseqüència, eventualment, aquesta persona o persones poden ser reconegudes segons com s’hagi fixat la seva imatge.

Està totalment prohibida la venda i distribució a menors d’edat de begudes alcohòliques durant el festival, així com el seu consum. Per aquesta raó, no se subministraran begudes alcohòliques a menors d’edat i se’ls prohibeix el consum de begudes alcohòliques. Tot menor d’edat que sigui sorprès consumint begudes alcohòliques dintre del recinte serà posat sota el control dels seus pares o tutors. Si ells no poguessin fer-se càrrec del menor, o així ho manifestessin per no trobar-se dins del recinte, el menor serà expulsat del recinte un cop feta la notificació prèvia a les autoritats competents o seguint les instruccions dels seus pares o tutors, segons correspongui. En el procés d’expulsió, el menor estarà sota vigilància de l’Organització del Festival fins que una persona major d’edat pugui fer-se’n càrrec o se l’hagi posat a disposició de les autoritats.

L’Organització de l’esdeveniment podrà denegar l’accés o bé expulsar del recinte i retirar la polsera identificadora a qui incompleixi les presents condicions generals d’ús, a qui no segueixi les indicacions del personal de l’Organització i de Seguretat, i a qui provoqui una situació de risc per a si mateix o per a les altres persones assistents a l’activitat: manifestant actituds violentes, portant drogues o mostrant símptomes d’haver-ne consumit, trobant-se en estat d’intoxicació aparent o potencial, dificultant el desenvolupament normal de l’acte, accedint a espais d’accés restringit per a l’Organització, etc. En tots els casos, el portador es responsabilitzarà de les seves pròpies accions i omissions quan provoquin lesions a tercers o danys materials.

El públic assistent reconeix i accepta que l’Organització ostenta i és titular de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i qualsevol altra, inclosos els d’imatge, derivats, directament o indirecta, de les representacions artístiques o qualsevol de les altres que tinguin lloc amb motiu de la celebració del Festival, sense limitació territorial ni temporal, i sense cap altra limitació que no siguin les previstes en la Llei de propietat intel·lectual vigent.

Tot intent d’estafa, invasió, subtracció i robatori, així com els danys a la propietat personal causats directament o indirecta a l’Organització o als seus empleats, autoritzen l’Organització a prendre les mesures legals, tant civils com penals, que li semblin oportunes en contra dels causants.

La possessió d’aquesta entrada no atorga al seu posseïdor o a tercers el dret a utilitzar-la, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting, revenda o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos). L’incompliment d’aquest punt, sense l’autorització expressa i fefaent de l’Organització, obligarà l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiva una penalització equivalent a mil vegades el preu de l’entrada més cara de l’esdeveniment, sens perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. A més, queda anul·lada la llicència que hi ha incorporada.

La cancel·lació, total o parcial, de l’esdeveniment per causes de força major, en cap cas implicarà la devolució de l’import de l’entrada. Les males condicions climatològiques i els canvis d’horari no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.