De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, les dades que Vostè enviï al Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, a través de qualsevol dels mecanismes disposats al seu lloc web, formaran part d’un fitxer de responsabilitat exclusiva de:

Responsable del Tratamiento
Identitat: Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei
Adreça: C\Jacint Verdaguer,18 1er 1a, 08750-Molins de Rei (Barcelona)
Telèfon: 932808328
Correu Electrònic: rgpd@molinsfilmfestival.com

Aquestes dades seran tractades de forma confidencial, amb l’única finalitat de remetre als usuaris informació sobre el propi Festival i les seves activitats.

Aquells usuaris, las dades dels quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades i revocació de l’autorització en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets es podran exercir dirigint-se per escrit a l’adreça més amunt indicada.

El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei no cedirà les dades a tercers. En cas de fer-ho, ho comunicarà als afectats, indicant-ne la finalitat del fitxer, naturalesa de les dades que s’han cedit, i el nom i adreça del cessionari.

Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei es compromet a adoptar les mesures de seguretat d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua i el tractament o accés no autoritzat d’aquestes dades. No obstant això, degut a les actuals condicions de seguretat a Internet, el Responsable del Fitxer ni garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis, de qualsevol mena, que es poguessin derivar de l’alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat o l’ús il·lícit de la informació dels titulars per part de tercers.