1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR CONFORME A LA LEY 34/2002

WWW.MOLINSFILMFESTIVAL.COM és un domini propietat de FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI

C/Jacint Verdaguer, 18 1º3ª – 08750 Molins de Rei (Barcelona)

amb CIF G64859424

i inscrita com asociació sense ánim de lucre al Registre d’Asociaciones de Catalunya, en la secció 1a del Registre de Barcelona, amb el número 36844.

FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI és la propietària i administradora del lloc web de vendes en línia de les entrades “WWW.MOLINSFILMFESTIVAL.COM”

Les vostres dades de contacte són:

FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI

C/Jacint Verdaguer, 18 1º3ª – 08750 Molins de Rei (Barcelona)

info@molinsfilmfestival.com

2. ÀMBIT DAPLICACIÓ. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquestes Condicions Generals estableixen les condicions per a la realització de qualsevol compra a través del lloc web WWW.MOLINSFILMFESTIVAL.COM.

La realització d’una compra efectuada pel CLIENT a la web WWW.MOLINSFILMFESTIVAL.COM implica per la seva banda el coneixement i la plena acceptació de les presents condicions generals de compra i del nostre AVÍS LEGAL.

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb allò establert al nostre avís legal.

En fer ús d’aquesta pàgina web consenteix el tractament de la informació i dades esmentades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

Les pàgines d’aquest lloc web són d’accés públic, lliure i gratuït. L’usuari haurà de fer ús del web de conformitat amb la llei, els bons costums, la moral i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta Web no podrà assumir cap responsabilitat que derivi del mal ús, ús indegut, incorrecte o il·lícit del Web i/o del seu contingut.

Tampoc no assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus que puguin sorgir com a conseqüència dels riscos intrínsecs de la connexió i la navegació per Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen.

El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI i l’usuari.

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI es reserva el dret a modificar les condicions d’accés i el contingut del web quan estimi convenient i sense avís previ. En fer ús d’aquesta pàgina web i en fer compra d’entrades a través d’aquesta es compromet a:

  • Usar-la únicament per fer consultes o comandes legalment vàlides.
  • No realitzar cap comanda falsa o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
  • Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal.
  • Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la comanda. En fer una comanda a través d’aquesta pàgina web, declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA

El procediment per comprar productes a través del Lloc Web és el següent:

1r.- L’Usuari haurà de fer clic al botó etiquetat com a “Compra”, accessible des de la fitxa de cada bé o servei ofert.

2a.- A continuació, l’Usuari haurà de seleccionar, en base a les opcions que se li mostrin a la fitxa de compra d’aquest bé o servei concret, segons la seva preferència de compra: quantitat, model, etc.

3a.- Un cop seleccionades les condicions d’aquest bé o servei, haurà de fer clic al botó etiquetat com a “Comprar”. Dit bé o servei serà afegit a la cistella de la compra.

4a.- En aquest punt l’Usuari ha d’assegurar-se que tots els béns i serveis llistats a la cistella de la compra siguin els que vol comprar. Finalment, per avançar al pas següent, l’Usuari farà clic al botó “Finalitzar compra”.

5è.- En aquest punt l’Usuari ha d’introduir el seu nom i adreça de correu, que és on se us enviarà el resum de la compra una vegada hagi estat finalitzat el procés, així com l’enllaç de descàrrega de tots els béns i serveis comprats que no siguin físics. L’usuari també ha d’introduir una adreça física, que és on rebrà els béns comprats quan siguin físics. Finalment, lusuari també ha dindicar les dades per a la factura. L’Usuari assegureu-vos que esteu d’acord amb el total que pagareu. Si és així, heu de triar el mètode de pagament que voleu utilitzar i, tot seguit, fer clic al botó etiquetat com “Realitzar comanda”, acció que us redigi a la plataforma de pagament que correspongui en funció del mètode de pagament que heu seleccionat .

Totes les plataformes de pagament estan regulades sobre la base de les normes i polítiques dels centres autoritzadors i entitats financeres per al compliment de les normes dintegració i seguretat en mitjans de pagament.

6.- PREUS

Els preus que s’indiquen respecte a cada entrada inclouen, llevat d’indicació expressa en contra, l’impost sobre el valor afegit (IVA) i, en tot cas, s’expressen en la moneda euro (€).

7. DRET DE DESISTIMENT

L’Usuari ha d’assegurar-se fefaentment abans de tramitar la compra de l’exactitud i l’adequació de les dades introduïdes. 

En el cas de compra d’entrades, no és possible la devolució de les entrades adquirides un cop feta la compra. No poder assistir a l’espectacle o cometre un error en adquirir les entrades no són motius que en permetin la devolució. Només es podran anul·lar entrades per possibles incidències tècniques o operatives, imputables a FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI. En aquest sentit, l’Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment o resolució previst a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, en estar exclòs l’exercici del mateix.

No obstant això, quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament, utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular podrà sol·licitar l’anul·lació del càrrec a FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI sempre i quan s’acrediti la presentació prèvia de denúncia per aquests fets.

La devolució de l’import de les mateixes es realitzarà mitjançant reclamació per escrit, a la qual s’hauran d’acompanyar els documents (denúncia) que acreditin la pèrdua o el robatori de la targeta amb què es va efectuar el pagament.

8. QUEIXES, RECLAMACIONS I SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ

L’Usuari pot adreçar les vostres queixes, reclamacions o sol·licituds d’informació enviant un correu electrònic a l’adreça info@molinsfilmfestival.com

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI donarà resposta a les reclamacions rebudes en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

9. SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

L’usuari/client accepta que FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI pugui obtenir dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Les operacions de compra a través d’Internet són gestionades per una entitat financera (TPV virtual o Paypal) que rep el nombre de targetes de crèdit i altres dades personals dels seus titulars únicament amb la finalitat de verificar aquestes dades i executar les transaccions.

Igualment FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI manifesta que a l’hora d’adquirir i tractar les dades, compleix el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades – RGPD); la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD); el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD); i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

11. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI es reserva el dret a revisar i modificar aquestes Condicions en qualsevol moment. Ara bé, el preu i la resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, condicions o declaració de privadesa; en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hagués fet prèviament.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI i l’Usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant dels tribunals espanyols corresponents al domicili de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI, o bé davant dels tribunals del lloc on el Usuari estigui domiciliat.