I. OBJECTE

Aquest Avís Legal regula les condicions d’ús del lloc web www.molinsfilmfestival.com (d’ara endavant, el Web) que FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI (d’ara endavant també TERRORMOLINS) posa a disposició dels usuaris per tal de proporcionals informació sobre productes i serveis, propis o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés a aquests (tot això anomenat, conjuntament, els serveis)

TERRORMOLINS té el seu domicili social al C/Jacint Verdaguer, 18 1º3ª – 08750 Molins de Rei (Barcelona) i està inscrita com a associació sense ànim de lucre al Registre d’Associacions de Catalunya, a la secció 1a del Registre de Barcelona, ​​amb el número 36844, i proveïda de CIF número G64859424. Si voleu contactar amb TERRORMOLINS podeu fer-ho via correu electrònic a info@molinsfilmfestival.com.

La utilització del Web atribueix la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió a l’Avís Legal a la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi. TERRORMOLINS es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Web, així com el seu Avís Legal. Per això, TERRORMOLINS recomana a l’Usuari llegir l’Avís Legal atentament cada cop que accedeixi al Web.

La utilització de la Web no està adreçada a menors de 14 anys, i per tant, aquests s’han d’abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. En aquest sentit, TERRORMOLINS recomana la utilització de la Web a persones més grans de 18 anys. Per això, TERRORMOLINS es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l’edat dels usuaris.

L’accés a determinats serveis es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització dels serveis esmentats, l’usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents.

II. ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al web de forma lliure i gratuïta, sense perjudici del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a internet (contractat per l’usuari).

No obstant això, per a la utilització de certs serveis (compra de marxandatge , entrades, etc) es podrà requerir el registre al web facilitant un nom d’usuari (una adreça de correu electrònic) i clau d’accés. Si es demana, aquest registre es podrà realitzar des del propi Web, de manera gratuïta i permetent la identificació de l’Usuari en múltiples dispositius (d’ara endavant, Compte Usuari TERRORMOLINS).

L´obtenció d´un Compte Usuari TERRORMOLINS queda limitada a majors de 14 anys. TERRORMOLINS es reserva el dret de sol·licitar als Usuaris que disposi d’un Compte Usuari TERRORMOLINS fotocòpia del seu document d’identitat (DNI, NIE o passaport) en qualsevol moment per comprovar que compleixen aquest requisit ia cancel·lar el Compte Usuari TERRORMOLINS a tot Usuari que no ho faciliti o no sigui més gran de 14 anys.

L’ús de les dades d’accés al Compte Usuari TERRORMOLINS (usuari i contrasenya) és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer-ne un ús diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús del seu número i/o clau d’accés per tercers, haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de TERRORMOLINS el més aviat possible.

Per a més informació sobre la Política de Privadesa i cookies, visiteu l’apartat corresponent situat en aquesta web.

III. UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS

L’Usuari s’obliga a fer servir els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • utilitzar els serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
  • reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;
  • vulnerar drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a TERRORMOLINS oa tercers; i emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

els bons costums o les regles internes de TERRORMOLINS o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de TERRORMOLINS o els seus col·laboradors. En qualsevol cas, TERRORMOLINS no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent. En qualsevol cas, l’Usuari és conscient i accepta, voluntàriament i expressa, que l’ús del Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

IV. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web (com ara textos, gràfics, fotografies, il·lustracions, logotips, icones, imatges, vídeos, noms comercials, marques o signes distintius, el disseny gràfic, codi font, programari i qualssevol elements que apareixen al Web), són titularitat exclusiva de TERRORMOLINS o de tercers, els drets dels quals reconeix TERRORMOLINS, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

No se cedeix a l’Usuari cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts del Web per al seu ús exclusiu personal, privat i no col·lectiu en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats col·lectives o de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts del Web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat a aquest efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin un risc de dany o inutilització del Web). L’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el web, titularitat de TERRORMOLINS o de tercers.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

V. HIPERENLLAÇOS

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) des del seu lloc web al Web (l’“Hiperenllaç”). L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre TERRORMOLINS i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de TERRORMOLINS dels seus continguts o serveis. En tot cas, TERRORMOLINS es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al web.

VI. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

TERRORMOLINS es reserva el dret a interrompre l’accés al web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

TERRORMOLINS no assumeix cap responsabilitat, ja sigui per dany emergent o lucre cessant, en cas que hi hagi interrupcions dels serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que escapen del control de TERRORMOLINS, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi civil, s’entenen inclosos en el concepte de Força Major, a més, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de TERRORMOLINS, com ara: decisió de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades,

La informació associada als serveis té caràcter orientatiu. TERRORMOLINS tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar la informació allotjada al web.

TERRORMOLINS no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels resultats obtinguts o pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, enllaços o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen a TERRORMOLINS és exclusivament informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podreu ampliar els Serveis oferts pel Web. Aquests serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa TERRORMOLINS no pot controlar i no controla la licitud dels serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació i els serveis existents en els continguts de tercers.

Tot i que TERRORMOLINS adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són fiables i, en conseqüència, TERRORMOLINS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure’s a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics dels Usuaris així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

TERRORMOLINS no es fa responsable de la utilització que l’Usuari faci dels Serveis del Web ni de les dades d’accés, així com de qualsevol altre material relacionat amb els Serveis, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

Tota exclusió de responsabilitat s’entendrà feta sense perjudici de les garanties i cobertures legals que siguin aplicables als usuaris que tinguin la condició jurídica de consumidors segons la normativa vigent.

VII. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades (Reglament general de protecció de dades – RGPD); la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD); el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD); i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informa tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals de manera inequívocament expressa i lliure, que aquests seran incorporats en un fitxer titularitat de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI. Aquestes dades personals seran tractades per part de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI per realitzar les finalitats següents:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicació comercial. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI, així com per part dels col·laboradors o partners amb què aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI.

4. Envío de la newsletter.

5. Dar de alta y/o gestionar una cuenta de usuario/a en TERRORMOLINS.

6. Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats del web.

7. Adquirir béns i/o serveis.

Todos los datos solicitados por FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario/a. En caso de que no sean facilitados todos los datos, FESTIVAL DE CINE DE TERROR DE MOLINS DE REI no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a las necesidades del usuario/a.

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI, garanteix en tot moment a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent, així com tots els drets que pugui adquirir segons s’oficialitzin normatives futures. Per això, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, acreditant inequívocament que és la persona que diu ser, a través dels mitjans següents:

e-mail: info@molinsfilmfestival.com
correo postal: C/Jacint Verdaguer, 18 1º3ª – 08750 Molins de Rei (Barcelona)

De la mateixa manera, lusuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: info@molinsfilmfestival.com.

L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se TERRORMOLINS el dret a excloure dels Serveis registrats tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

L´obtenció d´un Compte Usuari TERRORMOLINS queda limitada a majors de 14 anys. La utilització del Web no s’adreça a menors de 14 anys i, per tant, aquests s’han d’abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. En aquest sentit,

TERRORMOLINS recomana la utilització del Web a persones més grans de 18 anys. TERRORMOLINS es reserva el dret de sol·licitar als Usuaris que disposi d’un Compte Usuari TERRORMOLINS fotocòpia del seu document d’identitat (DNI, NIE o passaport) en qualsevol moment per comprovar que compleixen aquest requisit ia cancel·lar el Compte Usuari TERRORMOLINS a tot Usuari que no ho faciliti o no sigui més gran de 14 anys.

Així mateix, quan l’usuari faci algun comentari en xarxes socials, quant a les dades que faciliti a través d’aquestes, el responsable del seu tractament serà la xarxa social i no TERRORMOLINS, i s’haurà d’adreçar per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI. Igualment,

L’usuari es compromet també a no compartir les vostres contrasenyes, ni deixar que una altra persona accedeixi al vostre compte, ni realitzar accions que puguin posar en perill la seguretat del compte, ni transferir el compte a ningú sense el consentiment previ i per escrit de TERRORMOLINS , ni fer comentaris ofensius ni il·legals a cap xarxa social de TERRORMOLINS.

VIII. REVISIONS DE LA PRESENT POLÍTICA

TERRORMOLINS manifesta que les operacions d’adquisició, gestió i tractament de dades realitzades per TERRORMOLINS utilitzen tècniques de seguretat de la informació àmpliament acceptades a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu de garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades, per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de la acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb allò previst en normativa vigent. L’usuari/client accepta que TERRORMOLINS pugui obtenir dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

IX. REVISIONS DE LA PRESENTE POLÍTICA

FESTIVAL DE CINEMA DE TERROR DE MOLINS DE REI podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment qualsevol dels textos legals albergats a la seva web “www.molinsfilmfestival.com”, incloent totes les condicions i polítiques que aquests continguin, de manera que segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada, recollida aquí. Per això, l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament a fi de mantenir-se actualitzat.

X. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús que conté aquest Avís Legal es regeixen pel que disposa la legislació comuna espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o aplicació de les condicions d’ús referides, TERRORMOLINS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de lusuari. En cas que aquest tingui el domicili fora de la Unió Europea, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Catalunya, Espanya).

Última revisió: Molins de Rei, en junio de 2021