Com a agent cultural que incideix sobre la seva comunitat i territori, la sostenibilitat social i ambiental és un eix important a la nostra presa de decisions estratègiques. És per això que, edició rere edició, implementem noves accions i millores per fer de TerrorMolins un festival cada cop més sostenible.

Què és la sostenibilitat?

La sostenibilitat fa referència a la capacitat de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les seves pròpies necessitats. En altres paraules, es tracta de mantenir un equilibri entre el desenvolupament econòmic, social i ambiental per assegurar un futur millor per a tots els éssers del planeta.

La sostenibilitat implica considerar l’impacte de les nostres accions al medi ambient, la societat i l’economia. Això implica prendre decisions informades que tinguin en compte no només els beneficis a curt termini, sinó també les conseqüències a llarg termini de les nostres accions. Adoptar pràctiques i eines que tinguin en compte això és fonamental per abordar desafiaments globals com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, l’escassetat de recursos naturals i la desigualtat social.

Els 3 pilars de la sostenibilitat

La sostenibilitat es basa en tres eixos fonamentals, que sovint s’anomenen “els tres pilars de la sostenibilitat”. Aquests tres eixos estan interconnectats i s’influeixen mútuament. 


A aquests tres eixos principals se sumen molts altres complementaris que se superposen i s’interrelacionen: Cultural, Política i Institucional, Ètica i Moral, Tecnològica, de la Salut, Urbana, a l’Educació… Tots plegats contribueixen a una comprensió més completa i holística de com aconseguir un desenvolupament sostenible a nivell global, regional i local.

 

 • Sostenibilitat Ambiental: centrada en la conservació i la preservació del medi ambient, la biodiversitat i els recursos naturals. Inclou pràctiques que redueixen la contaminació i la petjada ecològica, conserven l’aigua, els sòls i l’energia, promouen l’agricultura sostenible i protegeixen els ecosistemes terrestres i els marins.

 • Sostenibilitat Social: es refereix a la promoció de societats justes, equitatives i inclusives. Implica el respecte pels drets humans, la igualtat de gènere, l’accés a l’educació, l’atenció mèdica i la justícia social. També es preocupa per la qualitat de vida de les comunitats, la participació ciutadana i l’eradicació de la pobresa.

 • Sostenibilitat Econòmica: es relaciona amb el desenvolupament econòmic sostenible a llarg termini. Això implica la promoció de models econòmics que siguin eficients, equitatius, que no esgotin els recursos i creïn llocs de treball dignes per a les generacions actuals i futures.
La nostra estratègia, línies d'acció i objectius

L’any 2020 el Festival es va marcar l’objectiu de realitzar una immersió total en l’estudi de les possibles transformacions estructurals i funcionals aplicables, amb vista a fomentar i assolir el màxim de millores en matèria de sostenibilitat ambiental i social (SAS).

Per això, va contactar amb més d’una desena d’entitats i organismes estatals i internacionals, com A Greener Festival (AGF), Green Screen Flanders, Connect 4 Climate, Green Film Network, Promàlaga, Mallorca Film Commission, Julie’s Bicycle, Raw Foundation, Gabeiras Associats, Associació festivals de Música (FMA), We are Albert, WRAP, PAC, CFF i Cooperativa Espai Ambiental, recopilant més d’una trentena d’informes i dossiers especialitzats, que estudiem detalladament tant per incrementar el nostre coneixement com per descobrir possibles vies de actuació. De fet, vam tenir la sort que tant AGF com Gabeiras Asociados ens van acompanyar durant aquest procés.

D’aquesta anàlisi profunda van sorgir les dues línies d’acció següents:

Autoanàlisi i proposta detallada de canvis estructurals i accions concretes SAS a realitzar dins del marc de l’organització i la celebració del festival. Es compon duna primera tanda de mesures més o menys immediates i assumibles sense increment del pressupost estructural. La intenció a partir del 2023 és implementar mesures de caràcter més profund i estructural, sobre la base del pla estratègic, que requerirà finançament extra per poder suportar els costos associats.

Aquesta línia d’acció interna respon als objectius següents:

 • o1) Aplicació al Festival de totes les mesures possibles SAS, tant millores com innovacions, incloent canvis estructurals necessaris per dur-les a terme.
 • o2) Formació i millora de coneixements de l’equip del Festival a SAS.
 • o3) Treballar en l’establiment de protocols i eines que permetin mesurar i fer seguiment de limpacte ecosocial del festival.

Visibilització de les accions realitzades en matèria de sostenibilitat, explicant-ne la necessitat i promovent els valors associats, amb voluntat pedagògica i de creació de consciència. Es fa a través dels diferents canals i eines de comunicació del festival.

Aquesta línia d’acció externa respon als objectius següents:

 • o4) Visibilitzar les accions realitzades per generar conscienciació i promoure hàbits SAS a la societat (públic, comunitat i proveïdors).
 • o5) Visibilitzar les accions realitzades per generar conscienciació i promoure hàbits SAS al sector cinematogràfic (altres festivals, productores, distribuïdores i altres agents del sector)

Sobre els vídeos

L’objectiu d’aquests vídeos, creats el 2023 gràcies a una col·laboració amb la productora molinenca La Chiribita, és visibilitzar de manera senzilla algunes de les accions que el festival duu a terme en termes ecosostenibles i d’accessibilitat. I més important, convidar la seva comunitat a ser-ne partícips, posant en primer pla la importància de practicar aquest tipus d’estratègies. Ho fa d’una manera divertida i apta per a tots els públics, cosa crucial per fer-los propers a l’audiència.

ACCIONS CONCRETES

 • Implicació en el desenvolupament econòmic del territori. Prioritzem al màxim, a tots els nivells, l’ús de recursos i productes, així com la contractació de serveis i professionals, del municipi i rodalies, a favor de conceptes com el Km.0, el suport de l’economia local i el consum de proximitat.
 • Reducció del paper d’un sol ús. Gran part de la producció gràfica del festival es mantè digital. Votacions del públic mitjançant app online. Ticketing digital per QR animant a no imprimir lentrada.
 • Col·laboració només amb impremtes que tenen certificació ecològica i que treballen únicament amb paper FSC, PEFC o ECOLABEL.
 • Prioritzem el càtering d’empreses locals amb criteri ambiental.
 • Plàstic zero. Prioritzem l’ús de productes i materials fungibles eco-sostenibles com: acreditacions biodegradables sense cap component plàstic, vaixella i coberteria compostable, ampolles de vidre -algunes retornables-, eliminació d’accessoris superflus com palletes, reducció dràstica de marxandatge generat i lliurat, etc. S’utilitzen materials biodegradables als tallers infantils.
 • Contenidors de separació i reciclatge a les diferents seus del festival i activitats professionals, amb senyalètica associada per convidar i oriental el públic a utilitzar-los.
 • Transport sostenible. El Festival té un acord amb RENFE per incentivar l’ús del tren com a transport durant el festival. I en portar persones convidades prioritzem l´ús del tren respecte de l´avió, per a trajectes de menys de 700 kms i sempre que sigui possible. Reduïm a dos els cotxes oficials per a desplaçaments de persones convidades, prioritzant models híbrids i elèctrics, amb la premissa que sempre hi hagi 2 o més persones a cada trasllat.
 • il·luminació led als espais del festival.
 • Instal·lació de font d’aigua per reduir al màxim l’ús d‟envasos per part de l‟equip del festival.
 • Practiquem el teletreball durant tot l’any, excepte en les dates del Festival, i totes les nostres reunions estan adaptades al format híbrid, per la qual cosa permeten l’assistència virtual a totes aquelles persones a qui suposa un esforç extra assistir presencialment, per motius de temps o geogràfics. Alhora, això permet la reducció de la petjada de CO2.
 • Política de descomptes per a persones de col·lectius vulnerables socialment i/o econòmicament.
 • Creació de vídeo informatiu al públic de mesures daccessibilitat preses.
 • Subtitulació de pel·lícules amb subtítols adaptats per a persones sordes.
 • Prova pilot de sessions relaxades per afavorir l’accessibilitat i la inclusió de col·lectius amb trastorns de l’espectre autista i altres dificultats cognitives. Es van elaborar guies d’anticipació per preparar-se per a la sessió, compartits amb les associacions convidades perquè els nens i nenes les poguessin consultar abans d’arribar a la seu del festival.
 • Col·laboració amb entitats locals de treballar per al benestar de col·lectius amb necessitats diverses.
 • Gènere al Gènere, un projecte transversal a tot el festival que vertebra les seves estratègies i activitats de visibilització i anàlisi en clau de perspectiva de gènere, mirada inclusiva i foment de la diversitat dins del sector audiovisual. Inclou programació dactivitats públiques i dindústria, formació interna, elaboració dinformes, etc. (enllaç web)
 • Secció Globus, nascuda el 2020 per donar cabuda a curtmetratges que ens acostin a la diversitat humana en totes les seves dimensions. Aquesta secció no competitiva pretén oferir una presència diferent, singular, o potser alternativa, a les noves mirades del gènere i alhora anar més enllà del concepte clàssic del terror, afavorint la visibilitat d’obres de geografies, cultures i sensibilitats amb menor representació a el mainstream.
 • Creació de vídeos publicats a xarxes socials i projectats durant el festival
 • Campanya específica de comunicació en xarxes socials
 • Creació d’un apartat web informatiu i de conscienciació sobre ecosostenibilitat i accessibilitat.
 • Es generen continguts i activitats pensades per educar la mirada crítica i fomentar valors socials a través de lexpressió artística.
 • Durant el festival, oferim espais i activitats gratuïtes que fomenten que tota la comunitat pugui gaudir de la cultura independentment de la situació econòmica.
 • Col·laborem amb serveis locals i entitats de l´economia social i solidària, així com festes populars i altres actes socials del municipi.

RECURSOS I EINES

Explorem recursos i eines tant internes, creades pel nostre festival, com externes

COL·LABORADORES